Satamaohjesääntö Katajanokan venekerho KNV ry    

[pdf-versio]  

(Hyväksytty hallituksessa 13.1.2005)


Katajanokan venekerhon satama on kaikkien jäsentensä yhteisen harrastuksen tukikohta, jota jokaisen seuran jäsenen vieraineen tulee kohdella kuin omaansa.

1. Liikkuminen satama-alueella

Kaikenlainen luonnon, ympäristön, satamalaitteiden, rakennusten ja satama-alueella olevan omaisuuden vahingoittaminen ja roskaaminen on kielletty samoin tarpeeton ajelu moottoriajoneuvoilla satama-alueella ja veneillä sataman vesialueilla.

Kevytveneitä lukuun ottamatta satama-alueella tulee veneen kulkea aina moottorilla pienintä mahdollista nopeutta käyttäen ja erityistä varovaisuutta noudattaen.

Jokainen huolehtii osaltaan porttien ja puomien sulkemisesta. Avaimia porttien, puomin ja satamakärryn lukkoihin saa satamakapteenilta tai vastaavalta henkilöltä hallituksen kulloinkin vahvistamaan hintaan. Portit, puomi ja satamakärryt on aina pidettävä lukittuna ja niiden käyttö on jäsenille vapaata. Seuran ulkopuolisille voidaan käyttölupa myöntää hallituksen kulloinkin vahvistamaa korvausta vastaan.

2. Omaisuuden säilyttäminen satama-alueella

Satama-alueella saa säilyttää, satamakapteenin kanssa sopien, seuran jäsenien aktiivisessa käytössä olevia veneilyyn liittyviä esineitä niille erikseen varatuilla paikoilla. Esineet kuten jollat ja venetrailerit on varustettava tunnistemerkinnöillä, muutoin niihin sovelletaan löytötavaralakia.

Muita veneitä kuin jollia saa säilyttää vain seuran tätä varten osoittamalla kenttä- tai venepaikalla. Veneiden säilyttäminen talvella vedessä satama-alueella on kielletty.

Autojen pysäköinti on sallittu vain merkityllä pysäköintipaikalla. Autot tulee pysäköidä siten, että autojen väliin ei jää kohtuuttomasti tyhjää tilaa. Pysäköidyt autot tulee varustaa KNV –pysäköintilupatunnuksella. Muusta, kuin veneilyyn liittyvästä pysäköinnistä, on sovittava satamakapteenin kanssa.

Kaiken omaisuuden säilyttäminen satama-alueella tapahtuu omistajan yksinomaisella vastuulla. KNV ei vastaa mahdollisista vahingoista. Kaikkia venepaikan haltijoita velvoitetaan ilmoittamaan tarkat yhteystietonsa kerholle, esimerkiksi mahdollisten vahinkotapausten varalle.

3. Venepaikan saamisen edellytykset

Venepaikan käyttöoikeus myönnetään ainoastaan seuran varsinaiselle jäsenelle. Jos veneen omistajia on useampia, tulee kaikkien olla seuran jäseniä. Venepaikka on henkilökohtainen ja pääsääntöisesti sama; hallitus voi kuitenkin tarvittaessa vaihtaa venepaikan. KNV:n satamasta eivät saa vakituista venepaikkaa toisen seuran lipun alla purjehtivat veneet.

Seuran venerekisterin ylläpitämiseksi ja satamakapasiteetin tarkoituksen-mukaiseksi täyttämiseksi jäsenen tulee vuosittain vahvistaa venetietonsa kirjallisesti sitä varten laaditulla lomakkeella, joka postitetaan venepaikan haltijalle alkuvuodesta. Lomake on palautettava kerholle viimeistään siinä ilmoitettuna ajankohtana. Muussa tapauksessa jäsen saattaa menettää venepaikkansa tulevalle purjehduskaudelle.

Venepaikan saanut kerhon jäsen ei saa itse luovuttaa paikkaansa muille - ei edes tilapäisesti.

4. Venepaikan säilyttäminen

Venepaikan käyttöoikeuden säilyttämisen edellytyksenä on kerhon sääntöjen, satamaohjeiden, ja muiden seuran jäsenten noudatettavaksi annettujen ohjeiden ja määräysten noudattaminen sekä osallistuminen seuran toimintaan.

Venepaikoilla olevien veneiden on oltava jatkuvasti vakuutettuja ja vuosittain katsastettuja KNV:n katsastussäännön mukaisesti. Venepaikan käyttöoikeuden säilyttäminen edellyttää lisäksi kaikkien maksujen, kuten jäsen-, venepaikka- tai venemaksun maksamista eräpäivään mennessä.

Mikäli venepaikanhaltija laiminlyö velvollisuutensa, voi hallitus evätä venepaikan sen haltijalta määräaikaisesti tai pysyvästi.

5. Veneiden kiinnitys

Veneen kiinnitysköysien, vaimentimien ja laitasuojien on oltava KNV:n katsastussääntöjen mukaisia, minkä tulkinnan yksittäistapauksissa vahvistaa katsastusmies tai satamakapteeni.

Venepaikalla vene kiinnitetään laituriin kahdella joustimin varustetulla köydellä ja peräpoijuun siten, ettei vene liiku sivuttaissuunnassa. Sivukulkuaisapaikalla vene on kiinnitettävä kahdella joustimin varustetulla köydellä keulasta ja perästä joustimin varustetulla köydellä. Yli seitsemän metrin pituisessa veneessä on lisäksi käytettävä "springiä".

Veneissä on myös käytettävä riittävää määrää laitasuojia, kuitenkin vähintään kahta veneen kummallakin sivulla.

6. Veneiden talvisäilytys

Kerhosataman pysäköintialueelle voidaan telakoida talveksi vain osa sataman veneistä. Kerhon hallitus myöntää telakointioikeuden lähinnä ilmoittautumis-järjestyksessä, mutta ottaa päätöksessään huomioon myös telakointipaikkaa hakevan jäsenen aktiivisuuden kerhon toiminnassa. Jonotuslistaa telakointi-paikoista pitää satamakapteeni. Mikäli talvisäilytysaluetta joudutaan supistamaan, on ensiksi talvisäilytyspaikasta luovuttava niiden jäsenten, jotka ovat paikan viimeisenä saaneet.

Hallitus päättää vuosittain ajankohdan telakoitujen veneiden yhteisnostoille ja –laskuille. Kaikkien telakoitujen veneiden edustajien on osallistuttava kyseisiin talkoisiin, joita johtaa satamakapteeni.

Veneiden kevätkunnostuksen aikana on huolehdittava erityisesti siitä, ettei kunnostettavien veneiden maalijätteitä tai maalinhiontapölyä pääse maaperään tai mereen. Sen estämiseksi on työssä käytettävä esim. suojamuoveja, joista ko. ongelmajätteet voidaan ottaa talteen ja toimittaa edelleen kaupungin osoittamiin ongelmajätepisteisiin.

Veneiden telakointipukkeja ei saa säilyttää telakointialueella vaan ne on kuljetettava pois viikon kuluessa veneiden laskusta.

7. Sataman jätehuolto

Kerhosatamassa on purjehduskauden aikana järjestetty jätehuolto. Jäteastioihin saadaan jättää vain ns. normaalia sekajätettä so. kotitalousjätettä. Täysinäisten jäteastioiden viereen ei saa jättää jätettä. Huom. Kaikki ongelmajätteet kuten vanhat akut, jäteöljy, tyhjät öljy- ja maalipurkit, suodattimet jne. on toimitettava kaupungin niille erikseen osoittamiin keräilypisteisiin.

8. Vierasvenesatama

KNV:n satama on myös vierasvenesatama ja jäsenten tulee viikkojen 25-31 aikana ilmoittaa venepaikkansa pidempi aikaisesta (> 1 viikko) vapaana olosta satamakapteenille. Tuoksi ajaksi venepaikka voidaan luovuttaa vieraskäyttöön kulloinkin voimassa olevaa seuralle maksettavaa korvausta vastaan.

9. Ilmoitustaulut

Kerhon virallisille ilmoitustauluille kiinnitetään vain seuran virallisia ilmoituksia. Satamassa mahdollisesti olevaa kaupungin ilmoitustaulua voidaan käyttää myynti- ja mainosilmoitusten kiinnityspaikkana. Muualla satama-alueella on ilmoitusten kiinnittäminen kielletty.